Vint noves estacions

Sabem que en èpoques de crisi calen inversions moderades i molt eficientsi una bona aposta seria fer rendibles al màxim aquelles infraestructures que ja en disposem abans de crear-ne de noves. És lògic, no solament perquè no sobren els diners per inversió, sinó perquè calen i podem assolir resultats el més eficients possiblesPlantegem la creació de vint noves estacions de ferrocarril a les línies de Rodalies RENFE i dels FGC abans de l’any 2020. En són possibles algunes més que ens serveixen de marc de reflexiói de desplegament gradual del programa i consten els plànols Vint noves estacions ferroviàries per a un Vallès de qualitatde proposta.No totes les estacions formen part de la mateixa prioritat però, en conjunt, signifiquenla possibilitat de fer un territori més articulat. Les quatre primeres estacions, en nodes que comunicarien línies existents, són d’una evidència molt gran.En qualsevol cas, l’opció d’una vintena de noves estacions posa de relleu amb rotunditat la hipòtesi de la conversió del Vallès en una veritable estructura urbana, una estructura que reforçaria el conjunt dels nuclis i que serviria també molt millor a les àrees industrials, amb estacions properes

mapa06

Regionals
Els quatre nous nodes ferroviaris faran viable la circulació de trens regionals pel gran corredor prelitoral. Necessitem una línia de serveis regionals (Figueres-Reus) que aproftant la xarxa actual, comuniqui directament el Vallès amb les capitals, de Girona, del Penedès i del Camp de Tarragona.

Semidirectes
La recuperació de trens semidirectes que uneixin Manresa, Sabadell i Terrassa amb Barcelona ciutat és una llarga reivindicació. Fruit d’aquesta demanda ha estat la implantació, des de l’estiu de 2012, de trens semidirectes entre Manresa i Barcelona per la línia del FGC, que ha permès escurçar 17 minuts el temps del trajecte.La posada en servei de la línia d’alta velocitat fns la frontera francesa (abril 2013) implica la reordenació dels trànsits ferroviaris que travessen la ciutat Barcelona. L’ampliació de la xarxa que gestiona Adif-Renfe a Barcelona ciutat, amb l’incorporació del túnel Sans-La Sagrera, als existents de Plaça Catalunya i Passeig de Gràcia-Aragó, ofereix expectatives de millora a la xarxa de rodalia. L’anàlisi comparativa amb altres ciutats europees, o amb FGC, demostra que el nombre de circulacions als túnels de Plaça de Catalunya i Passeig de Gràcia –Aragó, podria ser un 50% superior a l’actual si la senyalització i la fabilitat del sistema fos la que correspon a una xarxa de rodalies ben gestionada. Aquest potencial ha de permetre recuperar els trens semidirectesque al llarg de la línia R-4 havien circulat entre Manresa-Terrassa-Sabadell i Barcelona.

Quatres vies al corredor prelitoral
Les principals línies del Vallès haurien de disposar de 4 vies per a permetre un ús intensiu de la xarxa. El cas és especialment indicat entre Martorell i Granollers, que forma part del tronc central de la vall prelitoral que recorre el conjunt del país. Aquest tram central és el més recorregut, per serveis de rodalies, regionals i mercaderies. Aquest tram demana quatre vies.Amb quatre vies seria possible establir serveis semidirectes. Alguns dels serveis no s’aturarien a totes les estacions i aquest fet permetria el creixement del nombre d’estacions. Als grans nodes s’hi aturarien els regionals, les rodalies, i hi hauria intercanvi amb les altres línies de rodalies, o amb FGC i els autobusos. També caldria entreveure que no tots els combois han de ser grans i pesats, i que sobre les línies podria haver-hi serveis amb mentalitat més tramviaire, purament interiors a l’àmbit metropolità o com un servei de metro local. Tots aquests plantejaments són possibles amb l’aprofitamentde la xarxa actual i la seva millora.

Millora de la xarxa
Aquestes inversions s’han de complementar amb el túnel de Montcada a la R4 entre Cerdanyola i Torre del Baró i la segona via en la línia de Vic (R3).

01mapa Hospital General (R8-S1)Un dels grans nodes, prioritat en l’estructuració del Vallès, connectant les línies R8 i S1. Prevista al PDI 2000-2010, no queda clar que el Ministeri de Foment (MIFO) l’hagi programat.PDI: Pla Director d’Infraestructures
Eixampla B30 (R8)Aquesta estació se situaria al centre de l’eixampla al sud de la B30 a Sant Cugat.
Volpelleres (R8-S2)
L’estació dels FGC ja funciona en l’encreuament de la línia de Rodalies, però l’estació de correspondència (R8) està a uns 700 metres de distància. És obligat que es faci una nova estació de rodalies (R8) amb correspondència plena amb els FGC. Una estació de superfície, simple i amb servei annex d’aparcament.
Sant Cugat Est (S2)
S’emplaçaria als barris de Roquetes i Can Magí. L’estació esdevindria un factor d’ordenació del límit nord-est del nucli.
02mapa Rubí Nord (S1)Estació possible per a servir la part nord del municipi i les àrees industrials, situada a l’alçada de la Plaça de la Verneda.
Castell de Rubí (S1)
Estació destinada a servir la part central del municipi i les àrees industrials. En una concepció de metro (distàncies superiors a 1,5 quilòmetres entre estacions), Rubí podria disposar de 3 estacions en la línia dels FGC.Aquesta urbanització serviria a les àrees residencials de ponent, com Can Serrafossa i les valls de Sant Muç. Podria disposar d’un aparcament a l’estació.
Rubí (S1)
Actual estació als FGC
03mapa Castellbisbal Sud (R8)Al sud del nucli urbà en l’àrea industrial de la Riera de Rubí.
Can Vilaroc (R8)
Estació situada en una àrea industrial suburbial que podria refer-se a partir de la urbanitat de l’estació i una millor accessibilitat. Aqueta estació serviria també als barris residencials de ponent, com Can Serrafossa i adjacents.
Riera de Rubí (R8) Estació possible pel desplaçament de l’actual de l’Hospital General. Se situaria en la banda oest de la Riera entre el polígon industrial i el nucli urbà de Can Vallhonrat
04mapa Riu Sec (R4-R8) Constituiria un dels gran nodes d’estructuració del Vallès; connectaria les línies R4 i R8 de Rodalies i serviria les àrees
adjacents Barberà del Vallès i de Cerdanyola. Podria tenir aparcament i estació de bus.
Ripollet – Can Salvatella (R8)
Estació prevista al Pla Territorial, però no programada en la seva execució. Se situaria a uns 600 metres del nucli urbà de Ripollet i al final de la prolongació de la Rambla de les Vinyes
Baricentre (R8)
Estació ja construïda des dels anys setanta, pendent de posar-se encara en servei.
05mapa Santa Perpètua (R8) Estació prevista i amb estudis previs. Serviria al nucli urbà central i al de la Florida i també a Polinyà.
Mollet i Mollet Santa Rosa (R2-R3) Estacions existents
Mollet Nord (R3) Estació possible per a un millor servei urbà, no prevista en cap planejament.
Riera de Caldes (R3-R8)
Un gran node d’estructuració del Vallès, connectant les línies R8 i R3.
06mapa Can Volard (R3) Al servei de les àrees industrials de l’autovia C17, sector Parets. Entre les estacions de Parets i de Granollers-Canovelles hi ha 8,5km sense cap estació en un àmbit que és plenament metropolità. Aquesta estació i la de Granollers-Oest són propostes de milloraprofitament de la línia, que es completaria amb la única proposta oficialment vigent que és la del Circuit, també recollida.
Circuit de Montmeló (R2) Prevista des de l’any 2000 i encara no executada.Montornès (R2) Estació per a servir el nucli de Montornès i el de Vilanova del Vallès. Podria contenir aparcament.
Palou – Quatre Camins (R2) Una estació que es situaria a la porta del sistema metropolità venint de Girona, on es podria intercanviar des del vehicle privato des del bus al ferrocarril. Serviria també d’accés a la presó de Quatre Camins.
Montmeló (R2)
Estació existent
07mapa Granollers Oest (R3) Una estació no prevista al planejament, se situaria al costat de l’àrea industrial a l’oest del Congost i podria disposar
d’aparcament. Formaria el futur node entre la R2 i la prolongació dels FGC des de Sabadell pel centre de la plana del Vallès i fins a Granollers (R2).
Palou – Quatre Camins (R2)
Una estació que se situaria a la porta dels sistema metropolità venint de Girona, on es podria intercanviar des del vehicle privat
o des del bus al ferrocarril. Serviria també d’accés a la presó de Quatre Camins.
08mapa Llerona (R3) Aquesta estació havia existit antigament com a baixador. En un context de serveis semidirectes podria tenir interès com estació
que serviria a una amplia rodalia, com per exemple al municipi de l’Ametlla del Vallès i podria disposar d’aparcament per a l’accés des de moltes urbanitzacions

 


quadre